Yap?sal dayan?m, bütün içten ve d??tan etki eden kuvvetlere
kar??, önceden tayini yap?lm?? yükleme ko?ullar?nda, yap?sal deformasyon
olmaks?z?n,  bütünlü?ünü koruma niteli?i
olarak aç?klanabilir.Bu ayn? zamanda yap?sal mukavemet olarak isimlendirilir.Fakat
hiçbir yap? bütün kuvvetlere kar?? ?eklini bozmadan korunamaz.Örne?in yumu?ak
bir metal boru iki ucundan makineler ile çekildi?inde bir zaman sonra boyu
uzay?p orta hizas?ndan incelecektir ya da yanlar?ndan yukar? a?a??ya do?ru
presleme i?lemi yapt???m?zda belli bir süre sonra kollar? yukar? do?ru ç?karken
ortas? a?a??ya çökecektir.Bu ve bunun gibi bir sürü örnek verilebilir.(Ref )

Kuvvetlere kar?? gösterilen bu dirençte önemli olan
iki nokta mevcuttur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1.Elastik deformasyona kadar gelinen ve akma
noktas?na denk gelen k?s?m.

2.Akma s?n?r?n?n yani gerilmenin ne boyutta ve hangi
s?n?rlarda oldu?u.

Mühendislik terminolojisinde bir geminin yap?sal
mukavemeti bahsetmi? oldu?um 2 önemli ko?ul ile belirlenir.Belirlenmi? yükleme
ko?ullar?na ve d??ar?dan, içeriden etki edebilecek tüm kuvvet ve yüklere
kar??,emniyetli bir yap? olabilimesi için, geminin kendi gerilmesinin akma
gerilmesi alt?nda ç?kmas? gerekir.Bu oran yakla??k s?n?r olarak %6 civar? hatta
daha az? ile s?n?rland?r?lm??t?r.(Ref)

Gemi yap?sal ayr?nt?lar? do?rultusunda fazlas? ile
kompleks bir bütündür.Statiksel varsay?mdaki yükleme ko?ulunda geminin boyuna
mukavemeti (yap?sal mukavemeti), yap?sal bütünlü?ün bir kiri? olarak kabulü
do?rultusunda gemiye etkisi olan yüklerin yap? boyunca meydana getirdi?i kesit
kesme kuvveti ve e?ilme momenti da??l?mlar?n?n hesaplanmas?, bu kesitsel yükleme
durumlar?na dayanan?m sa?layarak gerilmenin akma s?n?r?ndan az olma durumu baz
al?nacak ?ekilde kesitin haz?rlanmas? ile yap?da mümkün olabilecek her türlü
deformasyon analizlerinin yap?larak kesitte olabilecek bozulmalara ba?l? ortaya
ç?kacak sorunlar?n belirlenme incelemelerinin tamam? gemi boyuna mukavemeti
olarak tam?nlanabilir.(ref den431e)Bununla beraber olu?acak analiz sorunlar?,
a??rl?k da??l?m? de?i?imi veya orta kesit mukavemet modulünde yap?labilecek
de?i?iklikler ile çözümlenebilir.(ref erkek tez)

Genelde analizler yap?l?rken sakin su ve çok uzun
periyotlu dalgalanma durumlar?nda geminin hareketleri çok yava? bir biçimde
gerçekle?ir.Bu nedenle olu?abilecek dinamik yükler ihmal edilebilecek düzeye
denk gelir.Bu do?rultuda boyuna mukavemet ele al?n?rken yüklemeler statik
varsay?msal olarak kabul edilebilir.(yukardaki ref)