AVAZTURK aç?klamalar yapt?.AVAZTURK dergi yazar? ve Ortado?u ara?t?rmac?s?

AVAZTURK
dergi yazar? BORA ?T?AT Afrin operasyonuna yönelik de?erlendirmelerde bulundu. ?yiat
dünya gündeminin neden Zeytin Dal? operasyona kilitlendi?ini ve operasyona
neden zeytin Dal? denildi?ine dair çarp?c? aç?klamalar yapt?.AVAZTURK dergi yazar? ve Ortado?u
ara?t?rmac?s? Bora ?yiat Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dal? operasyonu hakk?nda
de?erlendirmelerde bulundu. ?yiat tüm dünyan?n bu operasyona kitlendi?inin alt?n?
çizdi ve operasyona neden Zeytin Dal? ad? verildi?ine dair aç?klamalar yapt?.TÜM DÜNYA GÜNDEM? OPERASYONA K?TLEND?Bugünlerde sadece Türkiye’nin de?il, tüm
dünyan?n gündemi Türk Silahl? Kuvvetleri taraf?ndan Suriye’nin Afrin
co?rafyas?na yönelik ba?latt??? operasyona kilitlenmi? durumda iken söz konusu
harekata daha yak?ndan bakmak gereklili?ine inan?yorum. TÜRK ?ST?HBARATI AKT?F OLMALIOperasyon henüz fiilen ba?lamam?? lakin
bizzat sinyalleri güçlü bir ?ekilde Cumhurba?kan?m?z Say?n Erdo?an taraf?ndan
verilmeye ba?land??? günlerde sosyal medya üzerinden devlet yetkililerine bizzat
?u uyar?y? yapm??t?m;”Afrin ve periferisi malum oldu?u üzere
sadece Kürtlerden te?ekkül etmiyor. Söz konusu bölgede Kürtlerin d???nda, ABD,
Rusya, Suriye hükümeti ve muhalif örgütlerin de an?lan alanda etki sahas? var
ve kuvvet bulunduruyorlar. ABD taraf?ndan stratejik ve lojistik anlamda
desteklenen güçler, genelde Kürtlerin kontrol, sevk ve idaresinde oldu?u
bilinen Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) denetimindeki sahada ki bu tarif
edilen co?rafya Deyrezor’dan ba?layarak Menbiç’e do?ru bir hat çiziyor. Bu
hatt?n hemen üzerinde de Rus birlikleri yerle?ik halde yine ayn? periferide
uyuyan cihatç? gruplar?nda varl??? söz konusu. Bu anlamda Say?n
Cumhurba?kan?’n?n ald??? operasyon karar?n? yerinde bulmakla birlikte alan?n
grili?i göz önünde tutularak Türk istihbarat?n?n daha fazla aktif olmas?
gereklili?ini vurgulamak istiyorum. Askerlik sanat?nda nettir. Dost ate?i dostu
vurmayacak diye bir kural yoktur…”Operasyonun ba?lamas? ile birlikte devlet
akl?n?n benimle ayn? noktada birle?ti?ini daha net gördüm. ?lk olarak
istihbarat?n ve psikolojik harbin tüm unsurlar?, konvansiyonel sava?la bir
arada kullan?ld???n? bu konu üzerine çal??anlar çok net görebilirler. Hedef
kataloglar? oldukça do?ru hesap ve tespit edilmi?, bu sayede nokta at?? için
önemli ölçüde istihbarat bilgi ve analizine ihtiyaç duyan Hava Kuvvetleri, ÇNRA
ve Kunda?? Motorlu Uzun Menzilli Obüsler son derece ba?ar?yla kullan?ld?.
Üstelik baz? önemli hedef vuru?lar? ana haber saatlerine denk getirilerek anl?k
olarak Gn.Kur.Hrk.Mrk’den servis edildi. Yine operasyon ile birlikte tüm bas?n
kurulu?lar? temsilcileri bizzat Ba?bakan Say?n Y?ld?r?m taraf?ndan
bilgilendirildi. Operasyon ba?lamadan önce Hava Kuvvetlerimizin kullan?l?p,
kullan?lamayaca?? konu?uluyordu. Bölgede bulundu?u ifade edilen Hava Savunma
Sistemleri ve örne?i Afganistan’?n i?gali s?ras?nda K?z?l Ordu’ya ba?l? uçar
hava unsurlar?n?n bir anlamda karizmas?n? s?n?rland?ran komplike e?itime gerek
duyulmadan basit bir k?r teröristinin bile kullanabildi?i omuzdan at?lan “fire
and forget” tipi roketlerin varl???, Suriye Hava Kuvvetleri’nin eski gücüne
kavu?tu?una ait iddialar, daha da önemlisi devlet içine yerle?erek 15 Temmuz
2016 günü hain bir kalk??ma planlayan Kaptan Kod Adl? (F.Gülen) örgüt ba??
taraf?ndan büyük anlamda y?prat?lan Türk Hava Kuvvetleri’nin ne yapaca?? merak
edilirken tam 72 uçakla yürütülen hava harekat? ki 72 uça??n nicelik de?erinin
büyüklü?ü d???nda niteli?inin anlam?, 72 uçak, F?rat Kalkan?’nda ?ehit olan 72
Mehmetçik’e bir anlamda sayg? duru?uydu ki bu da bas?na servis edilmi?ti.
Üstelik tüm uçaklar havaland?klar? üslerine emniyetle geri döndüklerinde 113
hedefin % 95.57 bir isabetle 108’inin vurulmas? ise bir rekordu. Yani dünyaya
verilen mesaj netti. Türk Ordusu ve Hava Kuvvetleri dimdik ayaktayd?. Hatta
güçlenerek…OPERASYONA NEDEN ZEYT?N DALI ADI VER?LD??Operasyonun
ad? ise çift yönlü subliminal yapmak üzere kurguland?. Zeytin
Dal?; Bilindi?i gibi, Afrin: Suriye’nin kuzey bat?s?nda olan kent. Kentin
nüfusu 50.000’in üzerinde. Zeytin a?ac? Afrin’in sembolü ve kent zeytin için
önemli bir üretim merkezi bu mesaj?n birinci boyutuydu, hedefi i?aret ederken
ikinci boyutu ise Zeytin Dal?’n?n bar??? sembolize eden içeri?iydi. Bu sayede
tüm dünyaya bar?? için buraday?z mesaj? tekrarlan?yordu.Psikolojik
Harp, do?as?
gere?i iki temel safha olarak gerçekle?tirmeyi zorunlu k?lar. Bunlardan ilki dü?mana
yönelik planlama yani dü?man ve kamuoyu analizi safhas?d?r. ?kincisi ise
operasyonu yürütecek ülke için moral ve kamuoyu deste?idir. Bir harbin
psikolojik boyutu, harbin genel ve fiziksel boyutu kadar önemlidir. Psikolojik
harp asl?nda yard?mc? bir silaht?r. Ancak etkisi tank, top, tüfek gibi ate?li
silahlar?n yaratt??? etkilerden farkl? bazen daha güçlüdür.  ?unu rahatl?kla söylemek mümkündür ki söz
konusu harekat için analizler oldukça do?ru bir zeminde yap?lm?? ve ba?ar?yla
bugüne kadar uygulanm??t?r.

Son
olarak hem konvansiyonel ba?ar?lar? hem de psikolojik haz?rl?k için Zeytin
Dal?’n? planlayan kadroyu kutluyor ve Allah’ta kahraman Türk Silahl?
Kuvvetlerinin tüm unsurlar?n?n selametle görevlerini tamamlamalar?n? diliyorum…

Your time is important. Let us write you an essay from scratch
100% plagiarism free
Sources and citations are provided


Get essay help