Böyle adet. Epifani (Epiphany) ad? verilen bu gelenek

Böyle girdi, böyle gitti

Yakla?an seçimler öncesi sa?l?k raporu verip vermeyece?i tart???lan Rus lider
Putin, termometrenin eksi 7 dereceyi gösterdi?i havada buz gibi suya girerek
tart??malar? sonland?rd?.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, Epifani (Epiphany) kutlamalar? nedeniyle
Seliger Gölü’nün buzlu sular?na girdi.

?enlikle kutlanan ?sa’n?n Vaftiz Bayram?’n? anmak için dalmak suretiyle
görülmeye ba?land?.

Ba?kan,
giysileri ç?kartmadan ve dald?rmadan önce, kal?n kürk kat?nda suya ve e?le?en
botlara dola??p gitti.

Gömle?ini
kameralar?n önüne çekip erkeksili?ini seçmenlere aç?kça belirtmekten
çekinmemi?ti.

Vladimir
Putin, son tan?t?m dublörlü?ünde, Epiphany kutlamalar? s?ras?nda buzlu sular?,
Moskova’n?n kuzeyinde Seliger Gölü’ne dalmak için cesaretlendirdi.

Rus Ortodoks
Kilisesi mensuplar?n?n bir ziyafetle kutlad??? ?sa Vaftiz Bayram?’n? anmak için
at?lmaktayd?.

Ba?kan, koyu
renkli bir kürk kat?nda suya dola?t? ve giyeceklerini ç?karmadan ve bir bardak
almadan önce çizmeleri e?le?tirdi.

Epifani bayram?

Ortodoks H?ristiyanlar, Hazreti ?sa’n?n dünyaya geldikten 12 gün sonra Vaftizci
Yahya taraf?ndan ?eria Nehri’nde vaftiz edildi?ine inan?yor.

On ?kinci gün bayram? olarak an?lan bu günün gecesinde suya girerek y?kanmak
Anadolu’da ba?layan ve H?ristiyanl?k dünyas?na yay?lan bir adet.

Epifani (Epiphany) ad? verilen bu gelenek günümüz H?ristiyanlar?n?n Ortodoks
kesimi taraf?ndan halen devam ettiriliyor.

 

Stalingrad

Piskaryovskoye
An?t? Mezarl???nda, Leningrad Nazi Ku?atmas?’n?n 75. y?ldönümünü II. Dünya
Sava??’nda kutlamak için daha önce çiçek b?rakan Putin için yo?un bir gün
t?rman?yordu.

 

Piskaryovskoye
An?t? Mezarl???nda, St. Petersburg’da II. Dünya Sava?? s?ras?nda Leningrad
Ni?an? Ku?atmas?’n?n 75. y?ldönümünü kutlamak için daha önce çiçek açan Putin
için yo?un bir günün ard?ndan at?ld?.