FETÖ haklar?ndaki iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne gelerek

FETÖ soru?turmas?ndan savc?ya ifade verdilerSözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda gazetenin
yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru savc?ya ifade
verdi.

Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar?na ili?kin A??r
Ceza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca
gazetenin kimi mensuplar?na yönelik devam eden bir soru?turma daha oldu?u
ö?renilmi?ti. ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca yürütülen soru?turma kapsam?nda
yeni bir geli?me ya?and?.

Your time is important. Let us write you an essay from scratch
100% plagiarism free
Sources and citations are provided


Get essay help

4 YAZAR SAVCIYA ?FADE VERD?

Gazete yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru
haklar?ndaki iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne gelerek
soru?turma savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde
gerçekle?tirilen ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar?
ö?renildi. ?fade veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru
hakk?nda ‘FETÖ’ye yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?ti

U?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DOSYAYA DEL?L
OLARAK G?RD?

U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan ve ABD Savc?l???’nca FETÖ
mensuplar?n?n te?vikiyle yürüttü?ü soru?turmaya ili?kin baz? yaz?lar? hakk?nda
tespit tutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortaya
ç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahim
boyutlar!…’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s?nda “Geliyoruz sözün
özüne… ABD’li Savc? Preet Bharara Reza Zarrab’?, Devrim Muhaf?zlar?’na maddi
destek aktarmak ve böylece Kudüs Gücü’nün ba?ka ülkelerde terör eylemleri
yapmas?n? sa?lamakla suçluyor. Ayr?ca Reza Zarrab’?n bu faaliyeti, Türkiye’deki
baz? önemli siyasetçilere rü?vet vererek sürdürdü?ünü iddia ediyor. ?imdi
gördünüz mü, bir suikast giri?iminin ard?ndaki gerçekleri ve soru?turman?n
uzanabilece?i vahim derinlikleri?…” sat?rlar?na yer vermi?ti.

NAZLI ILICAK DA AYNI GÜN AYNI ?EY?
YAZMI?TI

Ayn? tarihte Nazl? Il?cak Fetullahç? Özgür Dü?ünce Gazetesi’nde U?ur Dündar ile
sözle?mi? gibi benzer ?u sat?rlar? kaleme alm??t?: “17-25 Aral?k’tan
sonra, yolsuzluklar?n örtülmesi hususunda kim kiminle el ele tutu?tu… R?za
Sarraf’?n avukat?n?n mahkemeye sundu?u belgeler bunu pek güzel gösteriyor. Ve
maalesef, kimilerinin gözü, Cemaat dü?manl???yla körle?ti?i için, Tayyip
Erdo?an, masum insanlar?n cezaevine at?lmas?na yol açan Cad? av?n? ba?ar?yla
yürütebiliyor. Ama bak?n Savc? Preet Bharara, avukat?n tezlerine kar?? ne dedi:
“Türkiye’deki dosya, savc? de?i?tirilince kapat?ld?. Savc?s? de?i?ince verilen
takipsizlik karar?n? dikkate alm?yoruz. Bir ba?ka ülkenin iç i?lerine
kar??m?yoruz ancak, orada elde edilen bilgiler ve deliller bizdekilerle
örtü?üyor.” Demek ortada bir Cemaat oyunu yok. Ciddi bir yolsuzluk söz
konusu. Türkiye’de önde gelenlerle rü?vet ili?kisi kurabildi?i için,
“Sarraf oraya kaçar ve bize iade etmezler” endi?esini ta??yan Savc?
Bharara, kefaletle tahliyeye kar?? ç?k?yor; “Bu Cemaat’in oyunu,
darbesi” tezine katiyen kat?lm?yor.”

U?UR DÜNDAR’IN DOSYAYA G?REN D??ER
YAZILARI

Yine U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda Fetullahç?
polislerle irtibat? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili sözleri
de tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016’da kaleme ald??? ‘R?za
Zarrab dosyas?ndaki 91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.
Yaz?da, “Savc?, Reza’n?n dosyas?na her geçen gün yeni bir suç orta??n?n
ad?n? ilave ediyor. Dosyadaki i?birlikçi Türk say?s?n?n ?imdilik 91’e ula?t???,
aralar?nda önemli siyasetçilerin bulundu?u öne sürülüyor” sat?rlar?na yer
verilmi?ti.

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k 2013 tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl?
yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk?
Fetullahç? Terör Örgütü mensuplar?n?n yapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türk
siyasetçilerini suçlamas? dikkat çekmi?ti.

ÇÖLA?AN’IN “??MD? CEMAAT? SAVUNMA
ZAMANI” YAZISI

Emin Çöla?an ise 29 Ekim 2015 günlü ‘?imdi Cemaati Savunma Zaman?’ ba?l?kl?
yaz?s?nda ?u ifadelere yer vermi?ti: “Burada aç?kça söylüyorum… Bugüne
kadar hakk?nda nice yaz?lar yaz?p mahkemelik oldu?um Fethullah ekibinin, ba?ka
bir deyi?le cemaatin, terörle ilgisi oldu?una hiçbir zaman inanmad?m. ?imdi
piyasaya ad?na FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdüler (Fethullahç? terör
örgütü). Cemaati yok etmek amac?yla, durduk yerde, asl? astar? olmayan yeni bir
dandik örgüt yaratt?lar. Hiç kimse bu sözde terör örgütünün hangi silahl?
eylemi gerçekle?tirdi?ini bilmiyor! Devlet belgelerinde, savc?l?k
iddianamelerinde ve mahkeme kararlar?nda böyle bir bilgi ve belge yer alm?yor.
Taktik çok ilginç! Hükümete kar?? olanlar? terör örgütü ilan edeceksin!”

NECAT? DO?RU’DAN “NAYLON
DARBE” YAZISI

Sözcü yazar? Necati Do?ru ise kanl? darbe giri?iminden sadece 2 gün sonra
kaleme ald??? yaz?da ‘Naylon darbe’ ifadesini kulland?. Do?ru’nun 17 Temmuz
2016 tarihli yaz?s? ?u ?ekildeydi: “Naylon darbeciler! ?ktidar? devirmeye
kalkt?lar. Daha da güçlendirdiler. Yoksa bu “tezgahlanm?? bir darbe”
miydi? Dan???kl? dövü?ten bir kalk??ma m?yd?? Sen kalk Cumhurba?kan?’na kar??
darbe yapt?m diye TRT’de bildiri okut, git Genelkurmay Ba?kan?’n? tutukla!
Tankla TOMA’y? toku?tur. Ba?ar?s?z darbe yap. Kabak gibi tutuklan. Üstün
ç?plak! Elin arkadan kelepçeli. Yere yüzükoyun uzan. Merak ediyorum: Bu
darbecilerin tamam?, süzme saf Fethullahç? subaylar m?d?r? Yoksa aralar?na
kar??m?? ba?kalar? da var m?d?r? Kutulardan dolar ç?kt??? o 17-25 Aral?k gününden
bu yana sürekli “Fethullahç? av?” yap?ld?, çok say?da Fethullahç?
tutukland?. Buna ra?men Ordu’da “Emir-Komuta Zinciri”ni k?r?p darbe
giri?imine ba?vuracak bu kadar çok Fethullahç? subay nas?l gizli kald?? Tayyip
Erdo?an, “Fethullan Gülen bizi aldatt?” demi?ti. Fethullahç? subaylar
da kendilerini o kadar iyi gizlediler ki, Genelkurmay Ba?kan?’n? aldatt?lar.
Aldat?lan iki oldu. Biri: Ba?komutan. ?kinci: Kurmay Komutan. ABD’ye kaçm??
aldatan!