Hyaluronik edilmesi · Yüzdeki asimetrilerin düzeltilmesi ·

Hyaluronik Asit Dolgu maddesi
nedir?

Kendi a??rl???n?n bin kat? kadar su tutma kapasitesine
sahip olan hyaluronik asit  deride , gözde,
kemikte ve k?k?rdak dokuda do?al olarak bulunan bir moleküldür. Bulundu?u
bölgede su tutma; dolay?s?yla da dokuyu nemlendirme ve kayganla?t?rma
i?levlerini gerçekle?tirir.

Your time is important. Let us write you an essay from scratch
100% plagiarism free
Sources and citations are provided


Get essay help

 

Neden hyaluronik asit dolgu
yap?lmal?d?r?

Otuzlu ya?lardan itibaren hyaluronik asit sentezi
azald??? için cildimizin su tutma ve nemlilik kapasitesinde azalma görülür. Azalan
hyaluronik asitin etkileri ; ciltte olu?an ince ve derin k?r???kl?klar, yorgun
bir ifade, elastikiyet kayb? ve deride sarkma olarak gözlemlenir. Hyaluronik
asit dolgu enjeksiyonlar? sayesinde kolajen ve elastin üretimi desteklenerek
cildin s?k?la?mas? sa?lan?rken deri demlendirilir , k?r???kl?klar azal?r,
istenen bölgelerde yeniden ?ekillendirme yap?l?r.

Hyaluronik asit dolgu hangi amaçlarla uygulan?r?

·                  
Akne skarlar?n?n (izlerinin) tedavi edilmesi

·                  
Yüzdeki asimetrilerin düzeltilmesi

·                  
Elmac?k kemiklerinin belirginle?tirilmesi

·                  
Yüzdeki çökmeler ve k?r???kl?klar?n giderilmesi

·                  
Dudaklara ?ekil vermek

·                  
Yüz ovalinin düzeltilmesi

Hyaluronik asit dolgu
uygulamas? nas?l yap?l?r?

Her insan?n yüzünün anatomisi birbirinden farkl?l?k
gösterir. Bu nedenle uygulama öncesinde doktor taraf?ndan de?erlendirme yap?l?r
ve hyaluronik asit dolgu yap?lacak bölgeler tespit edilir. Yap?lacak bölgelere
göre farkl? hyaluronik asit dolgu materyalleri mevcuttur. Bu materyaller
yap?lacak derinlik, kal?c?l?k ve yumu?akl?k 
bak?m?ndan farkl?l?k göstermektedir. Hyaluronik asit  dolgu fiyatlar? yap?lacak dolgu cinsine ve
miktar?na göre de?erlendirilmektedir.

Hyaluronik asit dolgular?n
kal?c?l?k süresi ne kadard?r?

Hyaluronik asit dolgular?n kal?c?k süresi 12 ile 18 ay
aras?nda farkl?l?k göstermektedir. Ki?inin ya??, ya?am tarz? , metabolizma h?z?,
kullanmakta oldu?u ilaçlar, beslenme ?ekli, alm?? oldu?u tedaviler, uygulamalar
aras?ndaki süre ve de uygulanan miktar,  hyaluronik
asit dolgu i?leminin kal?c?l???n? etkileyen ba?l?ca etkenlerdir. Hyaluronik
asit dolgu i?lemini düzenli aral?klarla yapt?rmak estetik görünümü korumak
ad?na tavsiye edilmektedir.

 

 

 

Hyaluronik asit dolgular?n yan etkisi var m?d?r?

Çok nadir olarak hyaluronik asit allerjisi görülmekle
birlikte , enjeksiyona ba?l? küçük çapl? morluklar ve ödem olu?abilir. Önlem
olarak dolgu uygulamas?ndan birkaç gün öncesinde aspirin, kan suland?r?c?lar,
a?r? kesici ve C vitamini al?m?n? kesmek gereklidir.

Hyaluronik asit dolgu yapt?rmadan önce nelere dikkat
edilmelidir?

Uygulayan
ki?inin deneyimli bir hekim olmas?, uygulaman?n muayenehane ya da klinik
ortam?nda gerçekle?mesi ve kullan?lan ürünün kaliteli bir marka olmas? hyaluronik
asit dolgu uygulamas?n?n ba?ar?s?n? kesinlikle etkileyen faktörlerdir