Kolombiya manipüle edici oldu?unu, bu sebeple bu tür

Kolombiya
bar?? süreci için 2012 y?l?nda yap?lan bir ankette halk?n bar?? sürecine yo?un
bir ?ekilde destek verdi?i görülmü?tür. Ankete kat?lanlar? %71’i  süreci desteklediklerini ifade etmi?tir. Geri
kalan kesim ise konu hakk?nda kötümser olduklar?n? söylemi?tir. Bunun sebebi
olarak bar?? görü?melerinin çat??man?n hala canl? oldu?u bir ortamda
gerçekle?iyor olmas? gösterilebilir. Ayn? zamanda taraflar güvenlik konusunda
realist bir anlay??la hareket ederek kendi askeri faaliyetlerini ne kadar
güçlendirirlerse pazarl?k masas?nda o kadar etkili olacaklar?na dair bir
mant??a bürünmü?lerdir.

1989
y?l?nda Heinz taraf?ndan Kolombiya’daki iç siyaset üzerine yap?lan analizde
belirlenen dört faktörün bugün bütünüyle olmasa da önemli bir bölümüyle hala
geçerlili?ini korudu?unu ak?lda tutmak gerekir. Heinz ilk olarak Kolombiya’n?n
aç?k bir toplum olmas?na ve medyan?n herhangi bir sansür tehdidinden
çekinmemesine ra?men, ortaya ç?kan bilgi miktar?n?n olaylar?n bir bütün olarak
alg?lanmas?na yetmedi?ini ifade etmi?ti. Verilen bilgilerin s?kl?kla kafa
kar??t?r?c?, çeli?kili ve siyasi amaçlarla manipüle edici oldu?unu, bu sebeple
bu tür bilgilerine gazetecilerin gerilla, suç ve uyu?turucu gibi konularda
haber yapmas? için riskli oldu?u ifade etmi?tir. ?kinci olarak da siyasetçiler,
önde gelen i?adamlar?, Katolik kilisesi ve askerlerden olu?an siyasi elit
kesimlerin d?? dünyaya bütünüyle kapal? olduklar?n? belirtmi?tir. Üçüncü olarak
ise Kolombiya demokrasi ile yönetilen bir ülke olmas?na ra?men, silahl?
kuvvetler ve onun lider kadrosu ilgili konularda çok ciddi ve etkin bir rol
oynamaktad?r. Ayr?ca devam eden gerilla sava??nda sivil-asker ili?kilerine
büyük bir etkisi vard?r. Ülkenin önemli sorunlar? ve bar?? süreciyle sadece
sivillerin yer ald??? bir hükümetin ilgilendi?i bir tablo tümden hayalci
olaca?? için, bu tür süreçlere hükümetin yan? s?ra silahl? kuvvetler, sa?c?
paramiliter gruplar, gerilla örgütleri suç çeteleri ve uyu?turucu ticareti
yapan silahl? gruplar da dahil olacakt?r. (35) ?iddetin devam etti?i bir
ortamda çat??man?n çözümü için sürdürülen giri?imler daha önce rastlanmad?k
durumlar olmam??t?r. FARC’?n ate?kesin bitirilmesi karar?na ra?men bar??
görü?melerinin sürdürülmesi karar?, 9 Nisan 2013 tarihinde Bogota’da düzenlenen
ve büyük bir kat?l?m?n sa?land??? bir halk gösterisiyle desteklenmi?tir. Devlet
Ba?kan? Santos’un ifade etti?i çe?itli engellere ra?men Kolombiya halk?n?n
bar?? sürecine, büyük oranda destek vermeye devam etti?ini göstermektedir.  Santos, bar?? sürecine aç?ktan kar?? ç?kan
eski devlet ba?kan? Uribe’yi i?aret etti?i üstü kapal? konu?mas?nda ” Bar???n
dü?manlar?na ?unu söylemek istiyorum: Süreci zehirleyece?inize, bizim asl?nda
üzerinde hiç konu?mad???m?z, süreç sonras?nda hiç kimsenin cezaland?r?lmayaca??
bir bar???n yap?laca?? gibi yalanlar söyleyece?inize, biraz basiretli davran?n
demi?tir.(36)

Your time is important. Let us write you an essay from scratch
100% plagiarism free
Sources and citations are provided


Get essay help