Piyasadan iki konuda bitirdiklerine dikkat çekerek, “Bir konuda

Piyasadan yar?m milyardan fazla para
toplayan Çiftlik Bank ve ayn? sistemde faaliyet gösteren 11 organizasyona da el
koydu. 
?NCELEMELER TAMAMLANDI
Gündemdeki geli?meleri de?erlendiren Tüfenkci, Çiftlik Bank’a
ili?kin incelemeleri iki konuda bitirdiklerine dikkat çekerek, “Bir konuda
çal??malar son a?amaya geldi. Ayr?ca reklamlar?n? 3 ay süreyle durdurma cezas?
vermi?tik. Tüketicileri koruma ad?na bankalar da biraz daha hassas davran?yor.
Bu sistemle çal??an sadece Çiftlik Bank yok. 11 tane daha, Türkiye’de çe?itli
adlarla faaliyette bulunan organizasyonlar var” dedi.

ORTADAN KAYBOLUYORLAR
Bu tür organizasyonlar?n a??rl?kl? olarak ?zmir, Konya,
?stanbul, Ankara gibi ?ehirlerde bulundu?unun alt?n? çizen Bakan Tüfenkci,
sözlerini ?öyle sürdürdü: “Saadet zinciri gibi çal???yorlar. Somut mal
al?m-sat?m? olmadan yüksek kâr vaadiyle bir anlamda kand?rarak insanlar? sisteme
dahil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yap?yorlar. Ondan sonra gerekçeler öne sürerek
ödeme yapamay?nca ortadan kayboluyorlar. Bu ?irketleri incelemek üzere 11
müfetti? görevlendirdik, denetim sürüyor. Vatanda?lar?m?z?n gerçek mal al?m
sat?m? olmayan organizasyonlara kar?? dikkatli olmalar?n? istiyoruz. Belli bir
süre gidiyor, sonra bu i?e dâhil olanlar?n ma?dur oldu?unu görüyoruz.
Vatanda?lar?m?z bu tarz durumlar? iyi incelemeli.”
??TE O ??RKETLER
Çiftlik Bank sistemine benzer nitelikte faaliyet göstermeleri
nedeniyle, piramit sat?? sistemi olarak nitelendirilen ?üpheli ticari i?lemleri
bulunan 11 ?irket tespit edildi:
Birlik Beraberlik Tar?m Hayvanc?l?k ?thalat ?hracat Sanayi ve Ticaret Anonim
?irketi
Ekolium Bili?im Yaz?l?m Tar?m Hayvanc?l?k Otomotiv Turizm G?da Lokantac?l?k
Sanayi Ticaret Anonim ?irketi
Ukash ?nternet Hizmetleri Limited ?irketi
Skp Teknoloji Sanal Market G?da Sanayi ve Ticaret Limited ?irketi
Cashçiftlik
Maden.?m
Elit Çiftlik
Çiftlikshop
Çiftlikmania
Bizim Tavuklar
Ç?lg?n Tavuklar

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team