Ula?t?rma modeli bir kaynaktan
depoya ta??nan da??t?m i?leminin minimum maliyetle nas?l yap?lmas? gerekti?ini
ara?t?ran do?rusal programlama tekni?inin özel bir ?eklidir.

Ula?t?rma problemi, teorik ve
ekonomik öneminden dolay? üzerinde çok çal???lan problemlerden birisidir
(Karao?lan ve Alt?parmak, 2005: 443).

Your time is important. Let us write you an essay from scratch
100% plagiarism free
Sources and citations are provided


Get essay help

Ula?t?rma modeline ili?kin ilk
çal??malar Kantorovich taraf?ndan yap?lm??t?r (Tekin, 1991: 81).

F.L. Hitchcook bu çal??malar?
sistematik olarak ilerleterek 1941 senesinde petrol endüstrisinde nakliye ve
da??t?m maliyetlerini minimize etmek için uygulam??t?r (Soylu, 1997: 2).

Bir problemi ula?t?rma modeli
?eklinde formüle ediyorsak, bunu hem simpleks yöntemi ile hem de kendine has
atama, aktarma modelleri ve ula?t?rma algoritmalar? ile çözebiliriz.

Tüm ula?t?rma modelleri arz eden
ve talep eden birimlerin beraber verildi?i ve ta??ma mesafelerinin gösterildi?i
bir matristen olu?ur.

Ula?t?rma modeli mal?n
kaynaklardan (fabrika gibi) hedeflere (depo gibi) do?ru ta??nmas? ile
ilgilidir. Bir yandan hedefin talep gereksinimleri ile kaynaklar?n arz
miktarlar?nda denge sa?larken, di?er taraftan her bir kaynaktan her hedefe
ç?kan ta??man?n toplam maliyetini minimize edecek biçimde ta??ma miktar?n?
belirler.

Standart ula?t?rma problemlerinde
kaynaklar?n toplam arz?, hedeflerin toplam hedefine e?ittir. E?er tüm arz ve
talep de?erleri tamsay? olarak al?n?rsa, modelin

çözümünde elde edilecek karar
de?i?kenleri de tamsay? de?erler alacakt?rlar. Ta??ma maliyetlerinin, ta??nan
ürünün miktar? ile do?rusal ili?kisi oldu?u varsay?lmaktad?r.

Ula?t?rma
problemi modellemesi, mallar?n bir yerden ba?ka bir yere ta??nmas?n?n yan? s?ra
a?a??daki alanlarda da kullan?l?r.

 

Kullan?m Alanlar?

•           Stok kontrolü

•           Personel Atamas?

•           ?? gücü programlanmas?

•           Üretim tüketim a??nda optimal ürün
da??t?m?n?n belirlenmesi

•           Üretim Planlama

•           Tesis yeri tayini

•           ?ebeke a? problemleri

•           ??lerin makinalara
da??t?lmas?